Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Landesbank für Koenigreich Gazlizien und Lodomerien mit Grossherzogtum Krakau) – powołany został do życia uchwałą Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z dnia 21 października 1881 roku (patrz: Protokół 25 posiedzenia, 4 sesji, IV perjodu Sejmu Galicyjskiego z dnia 21 października 1881 roku), z kapitałem założycielskim w wysokości 1.000.000 Guldenów waluty austriackiej. Siedzibą Banku było miasto Lwów. W 1920 roku zmienił nazwę na Polski Bank Krajowy. Nowy statut nadano mu Rozporządzeniem Ministra Skarbu w przedmiocie statutu Polskiego Banku Krajowego z dnia 29 maja 1922 roku (Dz. U. z 1922 roku, Numer 44 pozycja 373), przenosząc jednocześnie siedzibę do Warszawy. Kapitał Polskiego Banku Krajowego w momencie wydania tego rozporządzenia wynosił 1.023.519.980,00 marek polskich.

Polski Bank Krajowy został z kolei wchłonięty przez utworzony w 1924 roku Bank Gospodarstwa Krajowego, który przejął wszystkie zobowiązania po Banku Krajowym i obsługiwał wyemitowane wcześniej obligacje i listy zastawne, które przerachowano na złote.

Bank Krajowy emitował listy zastawne, obligacje komunalne i obligacje kolejowe. Według stanu na 31 grudnia 1900 roku (patrz: Sprawozdanie dyrekcji banku za rok 1900) obieg wszystkich emisji wynosił 119.585.900 Koron:

  • 4% listy zastawne – 62.952.100 K
  • 4,5% listy zastawne – 26.764.200 K
  • 4% obligacje komunalne IV emisji -4.099.400 K
  • 4.5% obligacje komunalne III emisji – 5.167.600 K
  • 5% obligacje komunalne II emisji – 5.365.800 K
  • 4% obligacje kolejowe – 15.236.800 K

Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii

1867
4% list zastawny Banku Krajowego na 5000 koron, przerachowany na 451 złotych

Bank Gospodarstwa Krajowego

2523
8% list zastawny Banku Gospodarstwa Krajowego z 1924 roku

bgk

Dokumenty dodatkowe (statut, konwersje obligacji i listów zastawnych z lat 1933 i 1938):

← Papiery