Państwowy Bank Rolny

Państwowy Bank Rolny – powstał w 1919 jako Polski Bank Rolny, przemianowany w 1921 na Państwowy Bank Rolny (PBR). Przedmiotem jego działalności było udzielanie kredytów krótkoterminowych i długoterminowych drobnym i średnim rolnikom – w znacznym stopniu jego działalność była nakierowana na zabezpieczenie finansowe realizowanej w II RP reformy rolnej. W celu finansowania akcji kredytowej PBR emitował listy zastawne i obligacje. Podlegały one konwersji (polegającej na obniżeniu oprocentowania) odpowiednio w 1933 i 1938 roku. Zlikwidowany w latach 1950-tych.

0017
PBR 5.5% (8%) list zastawny serii II

← Papiery